Tryb postępowania reklamacyjnego

Kiedy przysługuje reklamacja?

 

W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) , z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.


Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

W jaki sposób złożyć reklamacje?

 

Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

 

  1. drogą mailową na adres reklamacje@novamed.pl
  2. drogą pocztową na adres: Novamed.pl - Serwis, Ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź.

 

Co powinna zawierać reklamacja?

 

Klient w reklamacji powinien wskazać co najmniej:

  •  swoje imię i nazwisko
  •  dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.)
  •  przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową
  •  dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem  po rozpatrzeniu reklamacji

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji. 

 

Ile trwa rozpatrzenie reklamacji?

 

Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

 

Jak dostanę odpowiedź o statusie reklamacji?

 

O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres. 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w sprawie reklamacji?

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Infolinia sklepu

(+48) 42 714 36 00

Pomoc techniczna

887 110 066



Dokładna procedura reklamacji znajduję się w naszym regulaminie sklepu